Monday, August 15, 2011

3RD EDITION TYPICAL GIRM 2002 Translation

Read the disclaimer here

For the English scroll down to the bottom


Latin

Caput III


DE OFFICIIS ET MINISTERIIS IN MISSA

91. Celebratio eucharistica est actio Christi et Ecclesiæ, scilicet plebis sanctæ sub Episcopo adunatæ et ordinatæ. Quare ad universum Corpus Ecclesiæ pertinet illudque manifestat et afficit; singula vero membra ipsius diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum, et actualis participationis attingit.75 Hoc modo populus christianus, « genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis », suam cohærentem et hierarchicam ordinationem manifestat.76 Omnes ergo sive ministri ordinati sive christifideles laici, munere vel officio suo fungentes, solum et totum id agant, quod ad ipsos pertinet.77

I. DE OFFICIIS ORDINIS SACRI

92. Omnis legitima Eucharistiæ celebratio dirigitur ab Episcopo, sive per seipsum, sive per presbyteros adiutores ipsius.78

Cum Episcopus Missæ interest, ubi populus est congregatus, maxime decet ipsum Eucharistiam celebrare, et presbyteros, ut concelebrantes, sibi in actione sacra consociare. Quod fit non ad sollemnitatem exteriorem ritus augendam, sed ad significandum vividiore luce mysterium Ecclesiæ, « unitatis sacramentum ».79

Si vero Episcopus Eucharistiam non celebrat, sed alii hoc faciendum attribuit, tunc convenienter ipse, cruce pectorali, stola et pluviali super albam indutus, liturgiæ verbi præsidet, et in fine Missæ benedictionem impertit.80

93. Etiam presbyter, qui in Ecclesia sacra Ordinis potestate pollet sacrificium in persona Christi offerendi,81 exinde populo fideli hic et nunc congregato præest, eius orationi præsidet, illi nuntium salutis proclamat, populum sibi sociat in offerendo sacrificio per Christum in Spiritu Sancto Deo Patri, fratribus suis panem vitæ æternæ dat, ipsumque cum illis participat. Cum igitur Eucharistiam celebrat, debet Deo et populo cum dignitate et humilitate servire, et in modo se gerendi et verba divina proferendi præsentiam vivam Christi fidelibus insinuare.

94. Post presbyterum diaconus, vi sacræ ordinationis acceptæ, primum locum obtinet inter eos qui in celebratione eucharistica ministrant. Sacer enim diaconatus Ordo iam a prisca Apostolorum ætate in Ecclesia in magno honore habitus est.82 In Missa diaconus proprias habet partes in Evangelio nuntiando et quandoque verbo Dei prædicando, in orationis universalis intentiones enuntiando, in ministrando sacerdoti, in altare apparando et sacrificii celebrationi inser viendo, in Eucharistia fidelibus distribuenda, præcipue sub specie vini, et in gestibus et corporis habitibus populi aliquando innuendis.

II. DE MUNERIBUS POPULI DEI

95. In celebratione Missæ fideles efficiunt plebem sanctam, populum acquisitionis et sacerdotium regale, ut gratias Deo agant et immaculatam hostiam, non tantum per sacerdotis manus, sed etiam una cum ipso offerant et seipsos offerre discant.83 Curent autem id manifestare per profundum sensum religiosum et per caritatem erga fratres, qui eandem celebrationem participant.

Vitent proinde omnes species vel singulariæ vitæ vel divisionis, præ oculis habentes se unicum Patrem habere in cælis, omnesque propterea esse inter se fratres.

96. Unum autem corpus efficiant sive verbum Dei audiendo, sive in orationibus et in cantu partem habendo, sive præsertim in communi oblatione sacrificii et in communi participatione mensæ Domini. Hæc unitas pulchre apparet ex gestibus et corporis habitibus a fidelibus communiter servatis.

97. Ne renuant autem fideles populo Dei cum gaudio servire, quoties rogantur, ut aliquod peculiare ministerium vel munus in celebratione præstent.

III. DE MINISTERIIS PECULIARIBUS

De ministerio acolythi et lectoris institutorum

98. Acolythus instituitur ad servitium altaris et in adiutorium sacerdotis et diaconi. Ipsius præcipue est altare atque vasa sacra parare et, si necesse est, Eucharistiam, cuius est minister extraordinarius, fidelibus distribuere.84

In ministerio altaris, acolythus partes proprias habet (cf. nn. 187-193) quas ipse exercere debet.

99. Lector instituitur ad proferendas lectiones sacræ Scripturæ, Evangelio excepto. Potest etiam intentiones orationis universalis proponere et, deficiente psalmista, psalmum inter lectiones proferre.

In celebratione eucharistica lector proprium munus habet (cf. nn. 194-198), quod ipse per se exercere debet.

De ceteris muneribus

100. Deficiente acolytho instituto, ad servitium altaris et in adiutorium sacerdotis et diaconi deputari possunt ministri laici qui crucem, cereos, thuribulum, panem, vinum, aquam deferunt, vel etiam ad sacram Communionem distribuendam deputantur ut ministri extraordinarii.85

101. Deficiente lectore instituto, alii laici deputentur ad proferendas lectiones sacræ Scripturæ, qui revera apti sint huic muneri adimplendo et sedulo præparati, ut fideles ex auditione lectionum divinarum suavem et vivum sacræ Scripturæ affectum86 in corde concipiant.

102. Psalmistæ est psalmum vel aliud canticum biblicum, quod inter lectiones invenitur, proferre. Ad suum munus recte implendum necesse est, ut psalmista et arte psallendi et facultate recte pronuntiandi et dicendi polleat.

103. Inter fideles suum munus liturgicum exercet schola cantorum vel chorus, cuius est de partibus sibi propriis, iuxta diversa genera cantuum, debite exsequendis, curare, et actuosam fidelium participationem in cantu fovere.87 Quæ de schola cantorum dicuntur, valent, servatis servandis, pro aliis etiam musicis, præsertim vero pro organista.

104. Decet adesse cantorem vel magistrum chori ad cantum populi dirigendum et sustentandum. Immo, cum deficit schola, cantori competit diversos cantus moderari, populo pro sua parte participante.88

105. Munus liturgicum exercent etiam:

a) Sacrista, qui libros liturgicos, paramenta et alia, quæ in celebratione Missæ sunt necessaria, diligenter disponit.

b) Commentator, qui explicationes et admonitiones pro opportunitate breviter proponit fidelibus, ut in celebrationem introducantur et ad eius intellegentiam melius disponantur. Oportet monitiones commentatoris sint adamussim præparatæ et sobrietate perspicuæ. In suo munere adimplendo, commentator stat loco apto coram fidelibus, non vero in ambone.

c) Qui collectas in ecclesia faciunt.

d) Ii, qui aliquibus in regionibus, fideles ad portas ecclesiæ recipiunt eosque in locis ipsis convenientibus disponunt, et eorum processiones ordinant.

106. Expedit ut, saltem in ecclesiis cathedralibus et maioribus, habeatur aliquis competens minister seu cæremoniarum magister, qui curet de actionibus sacris congrue disponendis et cum decore, ordine et pietate per ministros sacros et fideles laicos exercendis.

107. Liturgica munera, quæ non sunt propria sacerdotis vel diaconi, et de quibus superius (nn. 100-106) dicitur, etiam laicis idoneis a parocho vel rectore ecclesiæ selectis,89 committi possunt liturgica benedictione vel temporanea deputatione. Quoad munus inserviendi sacerdoti ad altare, serventur normæ ab Episcopo datæ pro sua dioecesi.

IV. DE DISTRIBUTIONE MUNERUM ET DE PRÆPARATIONE CELEBRATIONIS

108. Unus idemque sacerdos munus præsidentiale semper in omnibus eius partibus exercere debet, iis exceptis quæ propria sunt Missæ cui Episcopus interest (cf. supra n. 92).

109. Si plures adsunt qui idem ministerium exercere possunt, nihil vetat, quominus diversas partes eiusdem ministerii vel officii inter se distribuant et peragant. Ex. gr., alius diaconus adhiberi potest pro partibus in cantu proferendis, et alius pro ministerio altaris; si plures lectiones habentur, inter plures lectores eas distribuere iuvat, et sic de ceteris. Minime vero congruit ut plures unicum elementum celebrationis inter se dividant: ex. gr. eadem lectio a duobus, unus post alium, lecta, nisi agatur de Passione Domini.

110. Si in Missa cum populo unus tantum minister adest, ipse diversa munera exerceat.

111. Effectiva cuiusque celebrationis liturgicæ præparatio concordi et diligenti animo iuxta Missale et alios libros liturgicos fiat inter omnes quorum interest sive quoad ritus, sive quoad rem pastoralem et musicam, rectore ecclesiæ moderante et auditis quoque fidelibus pro iis quæ ad ipsos directe pertinent. Sacerdoti vero, qui celebrationi præest, ius semper manet disponendi de his quæ ipsi competunt.90

ITALIAN
Capitolo III


UFFICI E MINISTERI NELLA MESSA

91. La celebrazione eucaristica è azione di Cristo e della Chiesa, cioè del popolo santo riunito e ordinato sotto la guida del Vescovo. Perciò essa appartiene all’intero Corpo della Chiesa, lo manifesta e lo implica; i suoi singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, dei compiti e dell’attiva partecipazione[75]. In questo modo il popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato», manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine[76]. Tutti perciò, sia ministri ordinati sia fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza[77].

I. UFFICI DELL’ORDINE SACRO

92. Ogni legittima celebrazione dell’Eucaristia è diretta dal Vescovo, o personalmente, o per mezzo dei presbiteri suoi collaboratori[78].

Quando il Vescovo è presente a una Messa con partecipazione di popolo, è molto opportuno che celebri egli stesso l’Eucaristia e che associ a sé nell’azione sacra i presbiteri, come concelebranti. Questo si fa non tanto per accrescere la solennità esteriore del rito, ma per esprimere con maggior chiarezza il mistero della Chiesa, «sacramento di unità»[79].

Se il Vescovo non celebra l’Eucaristia, ma ne affida il compito ad altri, allora è bene che lui stesso, indossati la croce pettorale, la stola e il piviale sopra il camice, presieda la Liturgia della Parola e impartisca la benedizione alla fine della Messa[80].

93. Anche il presbitero, che nella Chiesa ha il potere di offrire il sacrificio nella persona di Cristo in virtù della sacra potestà dell’Ordine[81], presiede il popolo fedele radunato in quel luogo e in quel momento, ne dirige la preghiera, annuncia ad esso il messaggio della salvezza, lo associa a sé nell’offerta del sacrificio a Dio Padre per Cristo nello Spirito Santo, distribuisce ai fratelli il pane della vita eterna e lo condivide con loro. Pertanto, quando celebra l’Eucaristia, deve servire Dio e il popolo con dignità e umiltà, e, nel modo di comportarsi e di pronunziare le parole divine, deve far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo.

94. Il diacono, in forza della sacra ordinazione ricevuta, occupa il primo posto dopo il presbitero tra coloro che esercitano un ministero nella celebrazione eucaristica. Infatti il sacro Ordine del diaconato già nella primitiva età apostolica fu tenuto in grande onore nella Chiesa[82]. Nella Messa il diacono ha come ufficio proprio: annunciare il Vangelo e talvolta predicare la parola di Dio, proporre ai fedeli le intenzioni della preghiera universale, servire il sacerdote, preparare l’altare e prestare servizio alla celebrazione del sacrificio, distribuire ai fedeli l’Eucaristia, specialmente sotto la specie del vino, ed eventualmente indicare al popolo i gesti e gli atteggiamenti da assumere.

II. I COMPITI DEL POPOLO DI DIO

95. I fedeli nella celebrazione della Messa formano la gente santa, il popolo che Dio si è acquistato e il sacerdozio regale, per rendere grazie a Dio, per offrire la vittima immacolata non soltanto per le mani del sacerdote ma anche insieme con lui, e per imparare a offrire se stessi[83]. Procurino quindi di manifestare tutto ciò con un profondo senso religioso e con la carità verso i fratelli che partecipano alla stessa celebrazione.

Evitino perciò ogni forma di individualismo e di divisione, tenendo presente che hanno un unico Padre nei cieli, e perciò tutti sono tra loro fratelli.

96. Formino invece un solo corpo, sia nell’ascoltare la parola di Dio, sia nel prendere parte alle preghiere e al canto, sia specialmente nella comune offerta del sacrificio e nella comune partecipazione alla mensa del Signore. Questa unità appare molto bene dai gesti e dagli atteggiamenti del corpo, che i fedeli compiono tutti insieme.

97. I fedeli non rifiutino di servire con gioia il popolo di Dio, ogni volta che sono pregati di prestare qualche ministero o compito particolare nella celebrazione.

III. MINISTERI PARTICOLARI

Il ministero dell’accolito e del lettore istituiti

98. L’accolito è istituito per il servizio all’altare e per aiutare il sacerdote e il diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l’altare e i vasi sacri, e, se necessario, distribuire l’Eucaristia ai fedeli di cui è ministro straordinario[84].

Nel ministero dell’altare, l’accolito ha compiti propri che egli stesso deve esercitare (Cf. nn. 187-193).

99. Il lettore è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura, eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera universale e, in mancanza del salmista, proclamare il salmo interlezionale.

Nella celebrazione eucaristica il lettore ha un suo ufficio proprio (Cf. nn. 194-198), che egli stesso deve esercitare.

Gli altri compiti

100. Se manca l’accolito istituito, si possono designare, per il servizio dell’altare in aiuto al sacerdote e al diacono, altri ministri laici che portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il vino, l’acqua. Essi possono essere anche incaricati per distribuire la Comunione come ministri straordinari[85].

101. Se manca il lettore istituito, altri laici, che siano però adatti a svolgere questo compito e ben preparati, siano incaricati di proclamare le letture della sacra Scrittura, affinché i fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore alla sacra Scrittura[86].

102. È compito del salmista proclamare il salmo o un altro canto biblico che si trova tra le letture. Per adempiere convenientemente il suo ufficio, è necessario che il salmista possegga l’arte del salmodiare e abbia una buona pronuncia e una buona dizione.

103. Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto[87]. Quello che si dice della schola cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l’organista.

104.È opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e sostenere il canto del popolo. Anzi, mancando la schola, è compito del cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il popolo per la parte che gli spetta[88].105. Esercitano un servizio liturgico anche:

a) Il sacrista, che prepara diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della Messa.

b) Il commentatore, che, secondo l’opportunità, rivolge brevemente ai fedeli spiegazioni ed esortazioni per introdurli nella celebrazione e meglio disporli a comprenderla. Gli interventi del commentatore siano preparati con cura, siano chiari e sobri. Nel compiere il suo ufficio, il commentatore sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, non però all’ambone.

c) Coloro che raccolgono le offerte in chiesa.

d) Coloro che, in alcune regioni, accolgono i fedeli alla porta della chiesa, li dispongono ai propri posti e ordinano i loro movimenti processionali.

106. È bene che, almeno nelle chiese cattedrali e nelle chiese maggiori, vi sia un ministro competente o maestro delle celebrazioni liturgiche, incaricato di predisporre con cura i sacri riti, e di preparare i ministri sacri e i fedeli laici a compierli con decoro, ordine e devozione.

107. I compiti liturgici, che non sono propri del sacerdote o del diacono, e di cui si è detto sopra (nn. 100-106), possono essere affidati, con la benedizione liturgica o con incarico temporaneo, anche a laici idonei, scelti dal parroco o dal rettore della chiesa[89]. Riguardo al compito di servire il sacerdote all’altare, si osservino le disposizioni date dal Vescovo per la sua diocesi.

IV. LA DISTRIBUZIONE DEI COMPITI

E LA PREPARAZIONE DELLA CELEBRAZIONE

108. L’unico e medesimo sacerdote deve sempre esercitare l’ufficio presidenziale in tutte le sue parti, tranne ciò che è proprio della Messa in cui è presente il Vescovo (Cf. n. 92).

109. Se sono presenti più persone che possono esercitare lo stesso ministero, nulla impedisce che si distribuiscano tra loro le varie parti di uno stesso ministero o ufficio e ciascuno svolga la sua. Per esempio, un diacono può essere incaricato delle parti in canto e un altro del servizio all’altare; se vi sono più letture, converrà distribuirle tra più lettori, e così via. Non è affatto opportuno che più persone si dividano fra loro un unico elemento della celebrazione: per es. che la medesima lettura sia proclamata da due lettori, uno dopo l’altro, tranne che si tratti della Passione del Signore.

110. Se nella Messa con partecipazione di popolo vi è un solo ministro, egli compia diversi uffici.

111. La preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si faccia di comune e diligente intesa, secondo il Messale e gli altri libri liturgici, fra tutti coloro che sono interessati rispettivamente alla parte rituale, pastorale e musicale, sotto la direzione del rettore della chiesa e sentito anche il parere dei fedeli per quelle cose che li riguardano direttamente. Al sacerdote che presiede la celebrazione spetta però sempre il diritto di disporre ciò che a lui compete[90].My Humble English Translation
Chapter III


OFFICES AND MINISTRIES IN THE MASS

91. The Eucharistic celebration is an action of Christ and the Church, namely the holy people united and ordered under the guidance of the bishop. So it belongs to the whole Body of the Church, manifests it, and its effect upon it of its individual members are also interested in different ways, according to their different orders, offices, and actual participation [75] . In this way the Christian people, "a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people whom God," expresses its cohesion and its hierarchical order [76] . All, therefore, whether ordained ministers or lay Christian faithful, in exercising their ministry or office, carry out solely but all that is within their competence [77] .

I. SACRED ORDER OFFICES

92. Every legitimate celebration of the Eucharist is directed by the Bishop, either in person or through priests who are his collaborators [78] .

When the Bishop is present at a Mass with a congregation, it is very appropriate that he himself celebrate the Eucharist and joins to himself in the sacred actions the priests as concelebrants. This is done not to add external solemnity of the rite, but to express more clearly the mystery of the Church, "a sacrament of unity" [79] .

If the Bishop does not celebrate the Eucharist, but entrusts the task to others, then it is good that he, wearing the pectoral cross, stole, and cope over an alb, preside over the Liturgy of the Word and give the blessing at the end of Mass [80] .

93. The priest in the Church has the power to offer sacrifice in the person of Christ by the Holy Orders [81] , presides over the faithful gathered in that place and at that time, and leads them in prayer, proclaims to them the message of salvation, gathering them to himself when offering the sacrifice to God the Father through Christ in the Holy Spirit, distributes to his brothers the bread of eternal life and shares it with them. Therefore, when celebrating the Eucharist, he must serve God and the people with dignity and humility, in his behaviour and his enunciation of the divine words, he must convey to the faithful the living presence of Christ.

94. The deacon, by virtue of his ordination received, holds first place after the priest among those who minister in the Eucharistic celebration. Infact the Holy Orders of the diaconate have been held in great esteem by the Church since the early apostolic age. [82] . At Mass the deacon has his own office:

proclaiming the Gospel, sometimes preaching the word of God, proposing to the faithful the intentions of the Universal Prayer, serve the celebrant priest, prepare the altar, serve the celebration of the sacrifice, distribute the Eucharist to the faithful, especially under the species of wine, and sometimes tell the people the gestures and posture the faithful are to assume.

II. THE TASKS OF THE PEOPLE OF GOD

95. The faithful in the celebration of the Mass form a holy people, the people whom God has made his royal priesthood, to give thanks to God, to offer the spotless Victim not only through the hands of the priest but also together with him, and to learn to offer themselves [83] . They procure then to make this clear by their deep religious sense and their charity toward brothers participating in the celebration.

Therefore the are to avoid any appearance of individualism or division, keeping in mind that they have only one Father in heaven, and therefore all are brothers.

96. They form one body, whether by hearing the word of God, or by joining in the prayers and the singing, or the common offering of sacrifice and common participation at the Lord's table. This unity is beautifully apparent from the gestures and postures observed in common by the faithful together.

97. The faithful should not refuse to serve with joy the people of God, whenever they are asked to perform some particular ministry or function in the celebration.

III. SPECIAL MINISTRIES

The ministry of acolyte and lector set

98. The acolyte is instituted to serve at the altar and to assist the priest and the deacon. He belongs in a particular way to prepare the altar and the sacred vessels, and, if necessary, to distribute the Eucharist to the faithful as an extraordinary minister [84] .

In the ministry of the altar, the acolyte has his own duties that he must perform (cf. nos. 187-193).

99. The reader is instituted to proclaim the readings from Sacred Scripture, except the Gospel; he may also announce the intentions of the general intercessions and, in the absence of the psalmist, proclaim the Psalm between the readings.

In the Eucharistic celebration the reader has a proper office (cf. nos. 194-198), which he must perform.

Other tasks

100. If there is no instituted acolyte, you can designate lay ministers for the service of the altar: to assist the priest and deacons, to carry the cross, the candles, the censer, bread, wine, water . They may also be responsible for distributing Communion as extraordinary ministers [85] .

101. If there is no established lector, other lay people who are truly suited to perform this task and well prepared, are commissioned to proclaim the readings from Sacred Scripture, so that believers mature in their hearts, while listening to Divine Readings, a sweet and lively love for sacred Scripture [86] .

102. It is the responsibility of the psalmist, proclaim the Psalm or other biblical canticle that comes between the readings. To fulfill his office, it is necessary that the psalmist have the art of singing and a good pronunciation and diction.103. The faithful exercise their own liturgical office (in the ) schola Cantorum or the choir, whose job is to run properly the parts that are its own, according to the different types of chants, and promote the active (I really hate this word being used for actuosam- which actually mean more of a “prope” or “true” or “valid” than active) participation of the faithful in song [87 ] . What is said of the schola Cantorum , with appropriate adaptations, also applies to other musicians, especially the organist.

104. It is desirable that there be a cantor or a choir director to lead and support the people's singing. In fact if there is no choir , it is up to the cantor to lead the different chants, by involving the people for the part that belongs to him [88] .

105. Exercising a liturgical Function also is:a) The sacristan, who carefully arranges the liturgical books, the vestments and other things that are necessary for the celebration of mass.

b) The commentator, who, as appropriate, gives brief explanations and exhortations to the faithful to introduce to them the celebration so they are better disposed to understand it. The commentator's remarks must be meticulously prepared and clear though brief. In performing this function the commentator stands in an appropriate place facing the faithful, but not at the ambo.

c) Those who gather in the church.

d) Those who, in some places, meet the faithful at the church entrance, lead them to appropriate places, and processions. (ushers?)

106. It is good that, at least in cathedrals and greater churches, there is a minister or teacher of liturgical celebrations, in charge of providing care with the sacred rites, and to prepare the sacred ministers and lay people who perform them with decorum, order and devotion.

107. The liturgical duties, which are not proper to the priest or deacon, and of which we have said above (nos. 100-106), may be entrusted by a liturgical blessing or a temporary deputation to suitable lay persons chosen by the pastor or rector of the Church [89] . Regarding the task of serving the priest at the altar, is observe the norms established by the Bishop for his diocese.

IV. THE DISTRIBUTION OF TASKS

AND THE PREPARATION OF CELEBRATION

108. The one and the same priest celebrant must always exercise the presidential office in all its parts, except that which is proper to a Mass where the Bishop is present (cf. n. 92).

109. If there are more people who can exercise the same ministry, nothing forbids their distributing among themselves the various parts of the same ministry or office , and each performs his own. For example, a deacon may be responsible for the sung parts, another to serve at the altar, if there are several readings, to distribute them among multiple players, and so on. It is not at all appropriate that several persons divide between them a single element of the celebration, for example. the same reading be proclaimed by two readers, one after the other, except that it is the Lord's Passion.

110. If in the Mass with a congregation, there is only one minister, he fulfills various offices.

111. The practical preparation of each liturgical celebration is to be done with concordance and diligence, according to the Missal and other liturgical books, among all those who are involved with regard to the rites, pastoral and musical, under the direction of the rector of the church and hearing also the opinion of the faithful about things that affect them directly. The priest who presides at the celebration, however, the right to have things that are his responsibility [90] .No comments:

Scripture to keep in mind

Six things there are, which the Lord hateth, and the seventh his soul detesteth: [17] Haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, [18] A heart that deviseth wicked plots, feet that are swift to run into mischief, [19]A deceitful witness that uttereth lies, and him that soweth discord among brethren. [20] My son, keep the commandments of thy father, and forsake not the law of thy mother. ***Cf:Douay-Rheims Proverbs 6: 16-20

DISCLAIMER

I declare that I have no intent to acknowledge, distribute or encourage anything contrary to Sacred Scripture, Sacred Tradition and the teachings of the Roman Catholic Church and the Apostolic See. I submit myself and all the contents of this blog to the judgment of the Church.